WIARA W NIEŚMIERTELNOŚĆ

Wiara w nieśmiertelność duszy ludzkiej, a nawet nieśmiertelność ciała („ciała zmartwych­wstanie”), jest częścią doktryny religijnej, ale jest zapewne starsza niż najstarsze religie. Re­ligie najprawdopodobniej ukształtowały tylko, opisały, sprecyzowały najstarsze wyobrażenia oparte na spostrzeżeniu każdego człowieka — była już o tym mowa — że wszystko dookoła ginie, mnóstwo ludzi umiera, a my żyjemy da­lej. A także… Czytaj więcej »

KARA PRZEWIDZIANA PRZEZ PRAWO

Mimo że kara śmierci jest przewidziana przez prawo, a jej wykonanie jest czynnością legalną, urzędniczą — zleca się je osobom odpowiednio przyuczonym, ale nie znanym szerokiemu ogó­łowi. W tym wyjątkowym bowiem wypadku pełnienie funkcji państwowej nie jest zajęciem przynoszącym zaszczyt i wykonawca wyroków, gdyby był znany, mógłby być narażony na afronty i różne przykrości w… Czytaj więcej »

RODZAJ NARKOZY

We Francji wyroki śmierci są wykonywane gilotyną, czyli obciążonym nożem, spadającym z dość znacznej wysokości na obnażoną szyję skazanego, w Niemczech hitlerowskich osią­gano ten sam efekt toporem. W Polsce i wie­lu innych krajach wyrok jest wykonywany przez powieszenie; utrata przytomności i śmierć są niemal natychmiastowe. Wyrok są­du wojskowego może być wykonany przez rozstrzelanie. Tadeusz Kotarbiński… Czytaj więcej »

ŚMIERĆ SKAZANEGO

Oskarżeni w procesie poszlakowym o   napad rabunkowy, zostali w roku 1921 ska­zani na śmierć, ale wskutek rozmaitych oko­liczności, odwołań i próśb o ułaskawienie, na­pływających z całego świata, wyrok był odra­czany przez sześć lat. Sześć lat spędzili oskar­żeni w tak zwanej celi śmierci. Mimo protes­tów opinii publicznej wyrok został wykonany w sierpniu 1927 roku, po ostatecznym zatwier­dzeniu… Czytaj więcej »

TORTURA MORALNA

Torturą moralną jest także oczekiwanie na wykonanie wyroku śmierci z poczuciem braku winy, w przypad­ku omyłki sądowej, albo głębokiego przekona­nia, że czyn, za który ma się ponieść karę, od­dać życie, nie był zbrodnią, ale czynem pa­triotycznym. Dodatkową torturą moralną jest wielokrotne odraczanie wykonania wyroku śmierci, szczególnie częste w Stanach Zjed­noczonych, gdzie umożliwia to, a raczej… Czytaj więcej »

WSZĘDZIE NA ŚWIECIE

Przeświadczenie, że kara śmierci istnieje tylko chwilowo, ale w przyszłości będzie zniesiona, a najwyższą karą będzie długoletnie więzienie (więzienie dożywotnie już w Polsce Ludowej nie istnieje), jest uczuciem powszechnym, pa­nującym we wszystkich kulturalnych krajach świata. Wszędzie na świecie (pominąwszy nieliczne małe kraje, rządzone jeszcze przez dyktato­rów) wyrok śmierci jest wykonywany w spo­sób możliwie bezbolesny i nigdzie… Czytaj więcej »